rpwik.tychy.pl > O nas > Podstawowe informacje > Trochę historii
Trochę historii...

Do 1939 r. budowa i eksploatacja wodociągów była w gestii Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku. Działalność tę przejęło w 1951 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, które z dniem 1.01.1976 r. przejęło 18 powiatowych i miejskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
i w ten sposób powstał Zakład nr 4 w Tychach. 1.08.1991 r. nastąpił podział WPWiK i Zakład nr 4 stał się samodzielnym, Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Przez ponad 20 lat (1976-1994) RPWiK działał na obszarze 14 miast i gmin: Tychy, Mikołów, Łaziska, Orzesze, Suszec, Kobiór, Pszczyna, Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze, Jawiszowice, Ligota, Czechowice-Dziedzice i Bestwina. Z biegiem czasu jednak okoliczne miasta chciały mieć własne służby wod.-kan. I tak: 1.01.1999 r. odłączył się Mikołów, w rok później (1.02.2000 r.) oczyszczalnię ścieków w Urbanowicach przekazano Tychom, 10. 07. 2000 r. usamodzielniła się Pszczyna, 1.01.2002 r. miejscową oczyszczalnię ścieków przejęły Łaziska. Ostatnia roszada nastąpiła 1.12.2003 r., kiedy to nową oczyszczalnię ścieków przejęły Brzeszcze. W wyniku, toczącego się od 6.03.1999 r. postępowania naprawczego 22.10.2003 r. złożono wojewodzie śląskiemu komplet dokumentacji w celu prywatyzacji przedsiębiorstwa, a 3.11.2003 r. wojewoda wystąpił do ministra skarbu państwa z wnioskiem o komercjalizację RPWiK. 18.05.2004 r. aktem notarialnym Minister Jacek Socha ustanowił Akt komercjalizacji, przekształcając RPWiK w spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem został skarb państwa (kapitał zakładowy dzieli się na 7.000.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda) i nadał spółce Statut. Od 1.12.2004 r. RPWiK działa jako Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna (nr KRS 0000219629).

 

W dniu 18 października 2007 r. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Tychy, zawarto umowę nieodpłatnego przeniesienia własności akcji. Działając na mocy art.4a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), Skarb Państwa przeniósł nieodpłatnie na rzecz miasta Tychy 5.950.000 szt. akcji RPWiK Tychy S.A., stanowiących 85% wszystkich akcji Spółki. Pozostała pula 15% (tj. 1.050.000 szt. akcji, o łącznej wartości nominalnej 10.500.000 zł) przeznaczona została dla uprawnionych pracowników.

 

Ostatecznie, pracownicy objęli 1.047.394 akcje (14,96% kapitału zakładowego), a w gestii Skarbu Państwa pozostało 2.606 akcji, czyli 0,04% całego kapitału zakładowego Spółki. Natomiast, w dniu 10 maja 2010 roku, Gmina Tychy podpisała umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji z pozostałymi gminami, na terenie których RPWiK Tychy S.A. świadczy usługi.

 

19 sierpnia 2010 roku MSP podpisało umowę z Gminą Tychy o nieodpłatnym przekazaniu na jej rzecz 2.606 akcji (0,037% kapitału zakładowego). Wówczas to struktura własnościowa Spółki przedstawiała się następująco (wg ilości posiadanych akcji): Tychy - 2.566.355 akcji (36,66% kapitału zakładowego), ,pracownicy - 1.047.394 (14,96%), Orzesze - 557.141 (7,96%), Bieruń - 519.328 (7,42%), Łaziska Górne - 454.407 (6,49%), Wyry - 438.088 (6,26%), Czechowice-Dziedzice - 428.977 (6,13%), Brzeszcze - 345.605 (4,94%), Lędziny - 300.178 (4,29%), Bojszowy - 206.589 (2,95%) i Kobiór - 135.938 (1,94%).

 

6 sierpnia 2013 roku, NWZA podjęło uchwałę zatwierdzającą Plan podziału RPWiK Tychy S.A., przez wydzielenie, w drodze przeniesienia, części majątku do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czechowicach -Dziedzicach. natomiast w dniu 11 października 2013 roku, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód dokonał stosownych wpisów do KRS, sankcjonujących decyzje wynikające z Planu podziału Spółki. Z tą datą wszystkie akcje Gminy Czechowice-Dziedzice zostały unicestwione, a kapitał zakładowy RPWiK Tychy S.A. został obniżony i wynosi 65.710.230,00 zł.

ODWIEDZIŁO NAS: 8899 OSÓB